Kuka on omaishoitaja

Omaishoidolla tarkoitetaan pitkäaikaissairaan, vammaisen tai iäkkään omaisen tai läheisen auttamista. Apua tarvitsevat ovat kaiken ikäisiä. Omaishoito vaihtelee vähemmän vaativista ympärivuorokautista apua, hoitoa tai huolenpitoa edellyttäviin tilanteisiin. Omaishoitotilanteet ovat aina yksilöllisiä ja niiden kesto voi vaihdella suuresti. Tilanne voi kehittyä vähitellen tai tulla äkillisenä. Tavallista on, että puolison tai vanhemman toimintakyky huononee ikääntyessä niin paljon, ettei hän enää selviydy arjessa ilman apua. Äkillinen omaishoitotilanne voi syntyä esimerkiksi jonkun perheenjäsenen vammautumisen, äkillisen vakavan sairauden tai vammaisen lapsen syntymän seurauksena. Omaishoitajuus voi olla lyhytaikainen tai useita kymmeniä vuosia kestävä elämänvaihe. Omaishoitajia ovat myös omaiset tai läheiset, jotka asuvat kaukana ja huolehtivat läheisensä asioista ja hoidosta välimatkan päästä.

Perheet ja lähiyhteisöt ovat aina osallistuneet sairaiden ja vammaisten ihmisten hoitoon ja huolenpitoon. Huolimatta siitä, että yhteiskunta on ottanut vastuulleen aikaisemmin lähes yksinomaan perheelle ja lähiyhteisölle kuuluneita tehtäviä, omaisten ja läheisten merkitys hoidon tarjoajana ei ole hävinnyt. Ihmiset saavat edelleen huomattavan osan tarvitsemastaan avusta ja hoidosta perheenjäseniltään ja lähiyhteisöltään. Tällä niin sanotulla epävirallisella hoidolla on vahva asema, joka perustuu erityiseen, henkilökohtaiseen suhteeseen ihmisten välillä ja siihen liittyvään vastuuntuntoon. Omaishoidon tärkein motiivi on läheinen suhde, joka ei ole syntynyt hoidon tarpeen perusteella, vaan on olemassa siitä riippumatta. Raja tavanomaisen auttamisen ja varsinaisen omaishoitajuuden välillä on liukuva. Erona läheisten toisilleen antamaan vastavuoroiseen apuun omaishoitajuuteen liittyy suuri sitovuus tai vaativuus. Omaishoidossa hoivan tarve perustuu omaisen tai läheisen terveydentilan tai toimintakyvyn heikentymiseen tai vammaisuuteen.

Omaishoitajiin kohdistuneet tutkimukset ovat osoittaneet, että omaishoito voi olla sekä sisällöllisesti palkitsevaa että erittäin raskasta. Hoitajaksi ryhtymisen taustalla ovat usein moraalinen ja emotionaalinen sitoutuminen hoidettavaan sekä omaishoitajan pyrkimys tarjota hoidettavalleen parasta mahdollista hoitoa. Kotihoidon ajatellaan takaavan perheelle sosiaalista ja kulttuurista sekä taloudellista jatkuvuutta. Joskus omaishoito voi olla myös ainoa mielekäs vaihtoehto esimerkiksi tarkoituksenmukaisten palvelujen puuttuessa.

Lähde: Omaishoidon tuki. Opas kuntien päättäjille. STM:n oppaita 2005:30

Liity henkilöjäseneksi

Täytä alla oleva lomake liittyäksesi henkilöjäseneksi

Sukunimi *

Etunimi *

Katuosoite *

Postinumero *

Postitoimipaikka *

Puhelin

Sähköposti *

Syntymävuosi *

Haluan Lähellä-lehden
selattavana nettilehtenäpaperisena lehtenä postitse

×
Liity kannatusjäseneksi

Täytä alla oleva lomake liittyäksesi kannatusjäseneksi

Yrityksen nimi *

Yhteyshenkilö*

Katuosoite *

Postinumero *

Postitoimipaikka *

Puhelin

Sähköposti *

×