Elämänvoima-projekti

Elämänvoima-projekti 2006-2008

Raha-automaattiyhdistyksen projekti käynnistyi elokuussa 2006. Projektin tavoitteena oli järjestää vertaistoimintaa Loimaan seudun kuntiin. Omaishoitajat ovat sidottuja kotona tapahtuvaan hoitotyöhön. Hoitotyön kestäessä joskus useita vuosiakin, on omaishoitajilla suuri syrjäytymisen riski.

Omaishoitajana toimiminen karsii ystäväpiiriä ja läheisten kanssa kontaktia, koska omat voimavarat ja aika eivät riitä suhteiden ylläpitämiseen tai ulkopuoliset pitävät omaishoitotilannetta liian vaikeaksi lähestyä. Omaishoitotilanne on ainutlaatuinen – vain toinen omaishoitaja voi ymmärtää toista (ote 2008 asiakaskyselystä).

Vertaistukitoiminta tarkoittaa arkielämän kokemuksien jakamista samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Vertaiskokoontumiset tarjoavat tilaisuuden keskustella omasta elämäntilanteestaan sekä saada keinoja omaan arkeen toisten kokemusten kautta. Vertaisryhmässä tulee ymmärretyksi ja siellä uskaltaa tuoda ikävimmätkin asiat esiin (ote 2008 asiakaskyselystä).

Elämänvoima-projektin tuloksena on vertaistoimintaa järjestetty kaikkien kuntien omaishoitajille. Osassa kuntia toimii kaksi ryhmää ja yksi vertaisryhmä on kahden kunnan yhteinen. Ryhmiin on koulutettu Omaishoitajat ja Läheiset liiton sekä projektityöntekijän järjestämin koulutuksin ryhmäohjaajia. Projektityöntekijä on toiminut ohjaajien mentorina ja järjestänyt ohjaajien yhteisiä tapaamisia. Projektin päättyessä osa ryhmistä jatkaa kunnan tai seurakunnan toimintana ja osa yhdistyksen toimintana.

Projektin aikana on asiakkaiden tarpeista perustettu pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten vanhemmille suunnattu ryhmä, päihteiden käyttäjien omaisille oma ryhmänsä sekä Ella-ry:n kanssa yhteistyönä sijaisvanhempien ryhmä. Projektin aikana on kokoontunut suljettuna ryhmänä Elämää eteenpäin-ryhmä, joka oli suunnattu omaishoitajille, joilla hoitotilanne oli päättynyt hoidettavan kuolemaan. Loimaan seurakunnan ja ELLA ry:n kanssa yhteistyönä toimi vuoden verran kerhotoiminta vammaisille nuorille, joka mahdollisti vapaaillan vanhemmille.

Projektin aikana toimintaan on tullut vapaaehtoisten ryhmäohjaajien lisäksi muitakin vapaaehtoistyöntekijöitä. Heidän avullaan käynnistyi toimistolla kokoontuva Kaffee treffi, jonne hoidettavan voi tuoda muutamaksi tunniksi, ja omaishoitaja saa itselleen pienen vapaahetken. Osalla omaishoitajia ei ole mahdollisuutta osallistua kodin ulkopuoliseen toimintaan. Heitä projektityöntekijä on tukenut kotikäynnein. Asiakaskäynnit ovat sisältäneet palveluohjausta, arkielämän tilanteen kartoitusta, ohjausta ja neuvontaa sekä jaksamisen tukemiseksi keskustelua. Osa omaishoitajista on asioinut mielellään myös toimistolla. Asiakkaiden palvelukokonaisuuden muodostamisessa on osan kuntien kanssa yhteistyö toiminut hyvin ja saatu toimiva, vastavuoroinen yhteistyö aikaiseksi. Projektityöntekijän osaavuutta omaishoidosta on osassa kuntia osattu hyödyntää.

Yhteistyötä projektin aikana on ollut muiden yhdistysten, seurakuntien, terveydenhuollon ja opistojen kanssa. Seurakunnat ovat kuntien ohella järjestäneet ryhmille kokoontumispaikkoja, ja ryhmissä toimii ohjaajina sekä kunnan että seurakunnan työntekijöitä. Muissa yhdistyksissä on projektityöntekijä käynyt kertomassa työstään ja kartoittanut yhteistyömahdollisuuksia. Projektissa on ollut työharjoittelussa sosiaalialan opiskelija kaksi kertaa, ja projektityöntekijä on käynyt sosiaalialan opistoissa luennoimassa omaishoitajuudesta.

Projektille asetetut tavoitteet on saavutettu ja vertaistoiminta juurrutettu kuntiin sitoutuneiden ohjaajien ansioista. Vertaistoiminnan järjestäminen ja asiakaskäynnit ovat vaikuttaneet monen omaishoitajan jaksamiseen hoitotyössä. Vaikuttamalla kunnan päättäviin elimiin on saatu aikaiseksi muutoksia kuntien omaishoidon linjauksiin. Projektin julkinen esilläolo ja tiedotus ovat lisänneet omaishoidon tunnettavuutta ja omaishoitotyön arvostusta.

Lopuksi haluan kiittää yhdistyksen edustajia, vapaaehtoistyöntekijöitä, yhteistyökumppaneita ja ennen kaikkea niin läheiseksi käyneitä vertaisryhmäläisiä ja kotikäyntiasiakkaita! Te kaikki olette olleet mahdollistamassa projektin onnistumisen.

Projektityöntekijä Ritu Loijas

LOGO_ray


Liity henkilöjäseneksi

Täytä alla oleva lomake liittyäksesi henkilöjäseneksi

Sukunimi *

Etunimi *

Katuosoite *

Postinumero *

Postitoimipaikka *

Puhelin

Sähköposti *

Syntymävuosi *

Haluan Lähellä-lehden
selattavana nettilehtenäpaperisena lehtenä postitse

×
Liity kannatusjäseneksi

Täytä alla oleva lomake liittyäksesi kannatusjäseneksi

Yrityksen nimi *

Yhteyshenkilö*

Katuosoite *

Postinumero *

Postitoimipaikka *

Puhelin

Sähköposti *

×